Teenuse osutamise üldtingimused

ROOSMARII OÜ TEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

 

1. ÜLDTINGIMUSTE ULATUS

1.1. Üldtingimused reguleerivad Patsiendi ja Roosmarii vastastikusi õigusi ja kohustusi Roosmarii poolt Patsiendile Tervishoiu- ja Iluteenuste osutamisel.

1.2. Üldtingimuste vastuolu korral Patsiendi ja Roosmarii vahel sõlmitava tervishoiuteenuse osutamise lepingu tingimustega kohaldatakse konkreetse tervishoiuteenuse osutamise lepingu tingimusi.

 

2. MÕISTED

2.1. Üldtingimused – käesolevad üldtingimused.

2.2. Roosmarii – Äriühing ROOSMARII OÜ (registrikood 10346107).

2.3. Patsient – inimene, kellele Roosmarii osutab Tervishoiu- või Iluteenust või kes on avaldanud Roosmariile sellekohast soovi.

2.4. Tervishoiuteenus – Roosmarii Tervishoiutöötaja tegevus haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks, ühtlasi Tervisehoiutöötaja tegevus ja protseduurid Patsiendi elukvaliteedi tõstmiseks ja hea tervise säilitamiseks Patsiendi kehasse oluliselt sekkuval viisil. Tervishoiuteenuste hulka kuulub sh injektsioonide teostamine, esteetiliste mittekirurgiliste protseduuride teostamine.

2.5. Iluteenus – Roosmarii töötaja tegevus, mille eesmärgiks on hoida Patsiendi head tervist või tõsta tema elukvaliteeti, kuid mis ei ole kehtivate õigusaktide kohaselt tervishoiuteenus. Iluteenused on muuhulgas Patsiendi kehasse oluliselt mittesekkuvad näohooldused.

2.6. Teenus– Roosmarii osutatavad Tervishoiu- ja Iluteenused ühiselt nimetatuna. Roosmarii pakutavad Teenused on loetletud Roosmarii veebilehel roosmarii.ee ning nimekiri võib ajas muutuda.

 

3. VASTUVÕTULE REGISTREERIMINE, LEPINGU SÕLMIMINE, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

3.1. Vastuvõtule Roosmariis on võimalik registreeruda järgnevatel viisidel:

 • Roosmarii veebilehel: https:roosmarii.ee läbi broneerimis keskkonna;
 • telefoni teel Roosmarii kodulehel: roosmarii.ee esitatud telefoninumbril ja lahtiolekuaegadel;
 • e-posti aadressil: info@roosmarii.ee
 • Roosmarii vastuvõtulauas.

 

3.2. Patsient on Teenuse vastuvõtule registreeritud, kui Roosmarii on esitanud Patsiendile sellekohase kinnituse. Kui Roosmarii ei ole Patsiendile kinnitust esitanud, ei ole Patsiendil kehtivat registreeringut.

3.3. Roosmarii veebilehe või e-posti teel esitatud registreerimistaotlused kinnitab Roosmarii e-posti teel ühe (1) tööpäeva jooksul. Kui Patsient ei ole saanud selle aja jooksul Roosmariilt registreerimise kohta kinnitust, on Patsient kohustatud Teenusele registreerimiseks ise Roosmariiga ühendust võtma.

3.4. Telefoni teel ja Roosmarii vastuvõtulauas esitatud registreerimistaotlused kinnitab Roosmarii reegina kohe ning erandjuhtudel Patsiendile teatavaks tehtud ajal hiljem.

3.5. Roosmarii registreerib Patsiendile esimese vaba vastuvõtuaja või Patsiendi soovil hilisema vaba vastuvõtuaja.

3.6. Patsiendi registreerimisest Roosmarii vastuvõtule loetakse Patsiendi ja Roosmarii vahel Leping sõlmituks.

3.7. Patsient kohustub järgima Üldtingimusi Teenuse osutamiseks vastuvõtuaja broneerimise korral alates broneeringu tegemisest ning muul juhul teenuse osutamise alustamisest.

3.8. Roosmarii keeldub Lepingu sõlmimisest, kui:

3.8.1. Patsiendi soovitud teenuse osutamine ei ole patsiendi tervise seisukohast vajalik või näidustatud;

3.8.2. Patsiendil on varasemast Tervishoiuteenuse osutamisest võlgnevus;

3.8.3. esineb asjaolu, mis annaks Roosmariile õiguse juba sõlmitud Leping üles öelda.

3.9. Tervisehoiuteenuse osutamise Leping lõpeb:

3.9.1. Tervishoiuteenuse osutamise lõppemisega;

3.9.2. Tervishoiuteenuse osutamise ülevõtmisega teise Tervishoiuteenuse osutaja poolt;

3.9.3. Lepingu ülesütlemisega.

3.10. Roosmarii võib Lepingu üles öelda üksnes mõjuval põhjusel.

3.11. Mõjuvaks põhjuseks punkti 3.11. tähenduses loetakse eelkõige järgnevad olukorrad:

3.11.1. Patsient rikub Lepingust tulenevaid kohustusi;

3.11.2. Patsient rikub kaasaaitamise kohustust (nt ei lase teha vajalikke protseduure) või teabe andmise kohustust (nt ei avalda Tervishoiutöötajale Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni);

3.11.3. Patsiendi soovitud tervishoiuteenuse osutamine ei ole arsti- ja või õendusteaduslikult põhjendatud või toob Patsiendi elule ja tervisele kaasa suurema riski kui Tervishoiuteenuse osutamata jätmine;

3.11.4. Roosmariil ei ole tegevusloa kohaselt õigust osutada Patsiendile soovitud Tervishoiuteenust.

 

4.VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE PATSIENDI POOLT

4.1. Juhul, kui Patsient ei saa registreeritud vastuvõtuajale tulla, teavitab ta sellest Roosmariid esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 h enne vastuvõtuaja algust, ühel järgmistest viisidest:

 • telefoni teel Roosmarii veebilehel: roosmarii.ee esitatud telefoninumbril ja  lahtiolekuaegadel;
 • e-posti aadressil info@roosmarii.ee;
 • Roosmarii vastuvõtulauas.

 

4.2. Kui Patsient annab punktis 4.1. kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Roosmariile teada, tühistab Roosmarii Patsiendi vastuvõtuaja ning registreerib Patsiendile soovi korral uue vastuvõtuaja.

4.3. Kui Patsient ei anna punktis 4.1. kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Roosmariile teada, on Roosmariil õigus nõuda Patsiendilt 25 eurot tasu Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

 

5. VASTUVÕTULE ILMUMINE JA ILMUMATA JÄTMINE

5.1. Patsient saabub Roosmariisse vähemalt viis (5) minutit enne Teenuse vastuvõtuaja algust.

5.2. Juhul, kui Patsient saabub vastuvõtule hiljem kui 15 minutit pärast planeeritud vastuvõtuaja algust, on Roosmariil õigus Teenuse osutamisest keelduda ja nõuda Patsiendilt Roosmarii hinnakirjas Teenuse osutamiseks ette nähtud tasu Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

5.3. Patsient on kohustatud Tervishoiuteenuse osutamisele tulles kaasa võtma riigiasutuse poolt välja antud, fotoga isikut tõendava dokumendi (isikutunnistus, juhiluba või pass). 

5.4. Kui Patsient saabub tervishoiuteenuse vastuvõtule hiljem kui 15 minutit pärast planeeritud vastuvõtuaja algust, on Roosmariil õigus ettenähtud ajal patsiendil Teenuse osutamisest keelduda. Kui Teenust ei ole võimalik Patsiendi hilinemise tõttu osutada, loetakse see Patsiendi mitteilmumiseks vastuvõtule. Kui Patsient ei tule kokkulepitud ajal Tervishoiuteenuse osutamisele, loetakse see Patsiendivastuvõtu ajast loobumiseks hiljem kui 24h enne vastuvõtu algusaega.

 

6. TEENUSE OSUTAMINE, PATSIENDI JA ROOSMARII ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

6.1. Roosmarii töötajad ja Patsient kohtlevad üksteist viisakalt ning lugupidavalt.

6.2. Lepingu sõlmimisega kohustub Roosmarii:

6.2.1. osutama Patsiendile vastavalt vajadusele Tervishoiuteenust. Tervishoiuteenuse osutaja otsusel ja kokkuleppel Patsiendiga võib Patsiendile konsultatsiooni anda telefoni või e-kirja teel;

6.2.2. osutama teenust eesti keeles. Kokkuleppel Tervishoiutöötajaga võib suhtlus Patsiendi ja antud Tervishoiutöötaja vahel toimuda ka muus keeles;

6.2.3. teavitama Patsienti temale pakutava Tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest;

6.2.4. dokumenteerima Tervishoiuteenuse osutamist vastavalt kehtivatele nõuetele;

6.2.5. hoidma saladuses Tervishoiuteenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Patsiendi isiku ja terviseseisundi kohta.

6.3. Lepingu sõlmimisega kohustub Patsient:

6.3.1. avaldama Tervishoiuteenuse osutajale oma parima arusaama järgi kõik Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud;

6.3.2. osutama kaasabi, mida Tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks vajab;

6.3.3. tasuma Teenuse eest kokkulepitud tasu või muud Tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud ja seadusega lubatud tasud;

6.3.4. täitma Tervishoiuteenuse osutaja ettevõttes kehtivat sisekorda;

6.3.5. ilmuma Teenuse osutamisele kokkulepitud ajal;

6.3.6. täitma Tervishoiuteenuse töötaja määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi ning ettekirjutusi nii Tervishoiuteenuse osutamise ajal kui ka järgselt.

6.4. Roosmariil on õigus:

6.4.1. nõuda Patsiendilt Üldtingimustes nimetatud juhtudel Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude hüvitamist;

6.4.2. küsida Patsiendilt enne Tervishoiuteenuse osutamist nõusolek Tervishoiuteenuse osutamiseks kirjalikus vormis;

6.4.3. Üldtingimustes nimetatud juhtudel keelduda Patsiendile Tervishoiuteenuse osutamisest;

6.4.4. õigus muuta Teenuste hinnakirja.

6.5. Patsiendil on õigus:

6.5.1. saada kvaliteetset Tervishoiuteenust vastavalt Tervishoiuteenuse osutaja pädevusele;

6.5.2. olla informeeritud Tervishoiuteenuse osutaja poolt koostatud raviplaani sisust, temale teostavatest protseduuridest ning nende osutamisega seotud olulistest riskidest, eeldatavatest tagajärgedest, olemasolevatest alternatiividest ja mitteosutamise tagajärgedest;

6.5.3. nõustuda või keelduda pakutavast tervishoiuteenusest. Patsiendile võib tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta.

 

7. PATSIENDI NÕUSOLEK TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISEKS

7.1. Tervishoiuteenuse osutamine toimub üksnes Patsiendi nõusolekul.

7.2 Roosmarii eeldab, et Patsient on vastuvõtule registreerimisega teadlikult avaldanud nõusolekut Tervishoiuteenuse saamiseks.

7.3. Roosmarii ei vastuta Tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Roosmarii Tervishoiutöötaja on võimalikest riskidest ja tagajärgedest teavitanud ning Patsient on andnud nõusoleku Tervishoiuteenuse saamiseks.

7.4. Roosmariil on õigus küsida Patsiendilt enne Tervishoiuteenuse osutamist, sealhulgas enne iga teostatavat protseduuri, nõusolek Tervishoiuteenuse osutamiseks kirjalikus (allkirjastatud) vormis.

7.5. Kui Patsient ei ole Roosmarii Teenuse osutaja (Tervishoiutöötaja) hinnangul Teenuse sisust või sellega kaasnevatest riskidest piisavalt aru saanud, on Teenuse osutajal (Tervishoiutöötajal) õigus Tervishoiuteenuse osutamisest keelduda.

7.6. Patsient on teadlik, et esteetiliselt täielikult Patsiendi ettekujutusele vastavat tulemust ei ole alati võimalik saavutada ning Roosmarii ei saa seda tagada.

7.7. Sellest tulenevalt ei anna kahju hüvitise ega raha tagastamise nõudeks alust asjaolu, kui Patsiendi hinnangul on tulemus ebasobiv, ebaesteetiline või ei vasta tema ootustele, sh kui tekivad hilised komplikatsioonid Roosmariist mitteolenevatel põhjustel.

7.8. Roosmarii vastu saab nõudeid esitada ainult siis, kui vastava eriala asjatundjad on tuvastanud, et Kliinik on Patsiendile teenust osutades teinud meditsiinilise vea.

7.9. Roosmarii Tervishoiutöötajal on õigus Teenuse osutamisest keelduda, kui Patsient ei anna nõusolekut tema poolt palutud vormis.

7.10. Patsiendil on õigus Tervishoiuteenuse osutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

8. TEENUSE HIND JA TASUMINE

8.1. Patsient peab tasuma talle osutatava Teenuse eest vastuvõtule registreerimistaotluse esitamise päeval kehtinud hinnakirja järgi, mis on avaldatud Roosmarii veebilehel: roosmarii.ee ja on kättesaadav Roosmarii vastuvõtulauas.

8.2. Roosmariil on õigus Teenuste hinnakirja muuta.

8.3. Patsient tasub Teenuse eest täies mahus kohe pärast Teenuse saamist Roosmarii vastuvõtulauas sularahas, kaardimaksega või  Roosmarii kinkekaardiga. Roosmariiga kokkuleppel saab Patsient tasuda Teenuse eest arvega.

8.4. Punktis 8.3. nimetatud tasude maksmata jätmisel on Roosmariil õigus volitada kolmandaid isikuid nõudma tasumata arveid sisse Roosmarii nimel ning edastada kohustuse täitmiseks vajalikke Patsiendi isikuandmeid võlgnevuse sissenõudmisega tegelevale kolmandale isikule, kellega Roosmarii on sõlminud konfidentsiaalsuskokkuleppe.

 

9.  TEENUSE OSUTAMISE JA VASTUVÕTUAJA EDASILÜKKAMINE ROOSMARII POOLT

9.1. Roosmariil on õigus lükata registreeritud vastuvõtuaeg edasi, kui:

 • see on Roosmarii hinnangul Patsiendi seisundit arvestades mõistlik;
 • ettenägematu töökorraldusliku probleemi (näiteks Tervishoiuteenuse osutaja haigestumise või meditsiiniseadme rikke) tõttu ei ole Teenuse osutamine registreeritud vastuvõtuajal võimalik.

9.2. Roosmarii teavitab Patsienti vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub välja esimese vaba vastuvõtuaja.

9.3 Patsiendil ei ole õigust nõuda Roosmarii võimalike vastuvõtuaja edasilükkamisega kaasnevate kulutuste hüvitamist.

 

10. TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISE ERISUSED JA VASTUTUS

10.1. Roosmarii ei saa garanteerida Patsiendi paranemist, nagu seda ei saa teha ükski Tervishoiuteenuse osutaja.

10.2. Roosmarii osutab Tervishoiuteenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse üldisele tasemele Tervishoiuteenuse osutamise ajal. Teenuse osutamisel tuleb Tervishoiuteenuse osutajal osutada Teenust tavaliselt oodatava hoolega.

10.3. Roosmarii ja vahetult Tervishoiuteenust osutav töötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.

10.4. Patsient on kohustatud tõendama asjaolu, milles Roosmarii või punktides 10.3. nimetatud isikute vastutus põhineb, välja arvatud kui Tervishoiuteenuse osutamisel on rikutud dokumenteerimiskohustust.

10.5. Patsiendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis (5) aastat alates ajast, mil patsient sai teada kohustuse rikkumisest või kahju tekkimisest.

 

11. TAGASISIDE JA KAEBUSED

11.1. Kui Patsiendi ja Roosmarii vahel tekib seoses Teenuse osutamisega erimeelsus, siis lahendatakse see läbirääkimiste teel ja kolmandaid isikuid kaasamata. Kui kokkuleppe saavutamine ei ole võimalik, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alustel.

11.2. Patsient võib esitada Roosmarii Teenuse osutamisega seotud kaebusi, tagasisidet ja ettepanekuid:

 • Roosmarii veebilehel : roosmarii.ee kontakt vormi kaudu;
 • telefoni teel Roosmarii kodulehel: roosmarii.ee esitatud telefoninumbril ja lahtiolekuaegadel;
 • e-posti aadressil : info@roosmarii.ee

11.3. Patsientide poolt Roosmariile esitatud kaebused registreeritakse viivitamata.

11.4. Roosmarii vastab esitatud kaebusele 30. päeva jooksul alates kaebuse registreerimisest. Vastus saadetakse Patsiendi esitatud e-posti või postiaadressile. Roosmarii ei vasta anonüümsetele kaebustele või kaebustele, milles on märgitud, et vastust ei ole vaja.

11.5. Patsiendil on õigus pöörduda Roosmarii tegevuse kohta hinnangu saamiseks ka vastatavate järelevalveasutuste poole, sh Terviseameti (Paldiski mnt 81, 10617, Tallinn, e-posti aadress kesk@terviseamet.ee), Sotsiaalministeeriumi ja tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni (Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn, e-posti aadress info@sm.ee) poole.